GegevensbeschermingsverklaringLaatste update: 28 augustus 2018

1. Algemeen

Omni Wood bvba stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Omni Wood stelt in dit kader enkele duurzame principes voorop  en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Omni Wood zal dan ook voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“ Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “ AVG), inzake gegevensbescherming en regelgeving en zij zal steeds samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De principes en maatregelen die Omni Wood toepast, zijn opgenomen in onderhavige gegevensbeschermingsverklaring (“ Gegevensbeschermingsverklaring”).

Deze Gegevensbeschermingsverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Omni Wood bvba, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 4069 en met ondernemingsnummer 0465.790.832 (hierna: “ Omni Wood”).
Omni Wood staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Omni Wood.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens Omni Wood over u  als klant, gebruiker of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

Contactgegevens:

Omni Wood bvba

Nijverheidslaan 4069

3800 Sint-Truiden

België

Tel.: +32 11 783171

info@omniwood.be

https://www.omniwood.be

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door Omni Wood in verband met de producten en diensten die zij aanbiedt. Hieronder vallen de gegevens die (i) online worden verzameld via het klantregistratieformulier, het contactformulier, het sollicitatieformulier, het aanmeldformulier voor de newsletter, marketingcampagnes, enquêtes en advertentiecookies op onze website, en (ii) offline worden verzameld via de klantenservice, vertegenwoordigers-verkopers, events en beurzen.

2.2 Deze Gegevensbeschermingsverklaring geldt ook voor aanbiedingen en advertenties van Omni Wood producten die Omni Wood of een derde namens Omni Wood kunnen vertonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites, platformen en applicaties van derden hebben ook hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen en algemene voorwaarden. Omni Wood raadt u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van de websites, platformen en applicaties van derden.

2.3 Deze Gegevensbeschermingsverklaring maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden van Omni Wood.

3. Rechtsgrond(en) van verwerking

Omni Wood verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (met toestemming van de betrokkene), 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), 6.3 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen), 6.4 (f) (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen) en alle overige bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke hierop van toepassing zijn.

4. Welke persoonsgegevens

4.1 Algemeen

4.1.1 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren, zoals een naam, adres en gebruikersnamen. De persoonsgegevens van de gebruikers wordt door Omni Wood gebruikt om (i) onze diensten uit te voeren, en (ii) technische ondersteuning te verlenen.

4.1.2 Omni Wood kan alle informatie en gegevens van welke aard ook verzamelen en verwerken, zowel online als offline (zoals uiteengezet onder Art. 2.1), die door klanten en gebruikers worden verstrekt, en dit voor zover dit nuttig is, waaronder (niet-limitatief):

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 • geboortedatum / leeftijd;
 1. geboorteplaats;
 2. adresgegevens;
 3. telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, op de website, of per correspondentie en telefonisch;
 1. locatiegegevens;
 2. IP-adres;
 3. gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat Omni Wood onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • creditcard- of andere betaalgegevens;
 • videobewaking (kantoren en werkplaatsen van Omni Wood);
 1. geo-locatiegegevens;
 • curriculum vitae en motivatiebrief.

4.1.3 Behoudens de persoonsgegevens zoals in onderstaande secties beschreven, zullen er geen andere persoonsgegevens worden verwerkt of gebruikt voor het gebruik van de website van Omni Wood.

4.1.4 Voormelde persoonsgegevens mogen echter zonder uw toestemming worden verwerkt als dat vereist is voor Omni Wood om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen naleven.

4.1.5 Omni Wood vraagt niet naar specifieke gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de klanten en of gebruikers raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

4.1.6 De gegevens die Omni Wood over u gebruikt om haar bestanden te controleren en of aan te vullen, zijn ofwel (i) door u rechtstreeks verstrekt, of (ii) afkomstig van bepaalde (openbare) bronnen, waaronder databanken van officiële instanties, kredietinformatiebureaus en andere databanken die publiekelijk beschikbaar worden gesteld door derden. Dit ten allen tijde in overeenstemming met de AVG.

4.2 Algemene toegangsgegevens

4.2.1 Telkens wanneer een gebruiker of klant een pagina van de website van Omni Wood opent en telkens wanneer hij/zij een bestand opvraagt, worden toegangsgegevens in een logbestand vastgelegd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen voor statistische doeleinden en voor de bestrijding van misbruik worden geëvalueerd.  Bij de vastgelegde informatie gaat het om standaardgegevens. Elk gegevensrecord bevat:

 • datum/tijd van het opvragen;
 • pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd;
 • opgevraagde bestandsnaam;
 • overgedragen gegevenshoeveelheid;
 • status van toegang (bestand overgedragen, bestand niet gevonden);
 • een beschrijving van het toegepaste besturingssysteem en de webbrowser;
 • IP-adres en gebruikersnaam van geauthentiseerde gebruikers;

4.2.2 Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de website van Omni Wood weer te geven, de functionaliteit van het informatietechnologiesystemen te waarborgen en de online aanwezigheid van Omni Wood te optimaliseren. De gegevens kunnen worden gebruikt in een geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden, maar ook ten behoeve van gegevensbeveiliging, met name voor foutanalyse en het voorkomen van hackpogingen (dit conform artikel 6 (1 f) AVG). Het percentage van bezoekers zal niet worden gebruikt voor het maken van individuele gebruikersprofielen, noch worden doorgegeven aan derden en zullen uiterlijk na 90 dagen worden gewist.

4.3 Contactformulier
Via de optie voor het invoeren van persoonlijke of bedrijfsinformatie op deze website, wordt de informatie altijd vrijwillig ingevoerd. Informatie die nodig is om de gewenste bewerking uit te voeren, wordt aangeduid met “*”. Als u Omni Wood persoonlijke of zakelijke informatie verstrekt via de contactformulieren, zal Omni Wood deze alleen gebruiken voor het beoogde doel. Uw toestemming vormt de wettelijke basis hiervoor (artikel 6, lid 1 bis, AVG). Gegevensoverdrachten worden gecodeerd met behulp van SSL- of TLS-technologie om ongeoorloofde toegang van uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen.

4.4 Newsletters

4.4.1 Omni Wood biedt u de mogelijkheid om te abonneren op newsletters. Hiervoor dient u  uw e-mailadres in te voeren waarnaar Omni Wood de newsletter zal verzenden. Omni Wood zal daaromtrent uw (bedrijfs)naam registreren om de newsletter persoonlijk aan u te kunnen adresseren. Door uw e-mailadres in te voeren, stemt u ermee in dat Omni Wood uw gegevens mag gebruiken voor het verzenden van de newsletter om u te informeren over het nieuws (dit conform Art. 6 (1a) AVG). Uw e-mailadres zal niet voor enig ander doel worden gebruikt; in het bijzonder zal het niet worden verzonden aan derden.

4.4.2 U kunt op elk moment uw inschrijving op de newsletter en de toestemming die u hebt gegeven annuleren; hetgeen dan effect zal hebben voor de toekomst. Als u uw inschrijving op de newsletter wenst te annuleren, gebruik dan de betreffende knop in de newsletter die u wordt toegestuurd. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit het systeem van Omni Wood gewist.

 

4.5 Sollicitatieformulier

4.5.1 Omni Wood voorziet de mogelijkheid om via de website online te solliciteren voor openstaande vacatures dan wel spontaan te solliciteren.

4.5.2 Indien u wenst te solliciteren, dient u verschillende persoonsgegevens te verstrekken via het online sollicitatieformulier op de website van Omni Wood.

Deze gegevens worden met uw toestemming verwerkt (Art. 6 1(a) AVG). Indien u geen persoonsgegevens aan Omni Wood wenst over te maken, vul het sollicitatieformulier niet in.

4.5.3 Gegevensoverdrachten worden gecodeerd met behulp van SSL- of TLS-technologie om ongeoorloofde toegang van uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen.

4.5.4 Omni Wood neemt specifieke maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens van sollicitanten. U kunt de desbetreffende bepalingen terugvinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten onder Art. 11 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

4.6 Sociale Media en diensten van derden

4.6.1 Op de website van Omni Wood wordt momenteel gebruik gemaakt van de Social-Media diensten Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter en Google Maps.

4.6.2 Als u een bezoek brengt aan de website van Omni Wood en op het logo van één van de sociale diensten klikt, wordt u naar de betreffende externe pagina van deze netwerkdienst doorverbonden (dit conform Art. 6 (1f) AVG). Wanneer u één van de knoppen aanklikt, terwijl u bij één van de diensten ingelogd bent, kan de informatie, dat u een bezoek aan het online-aanbod van Omni Wood gebracht hebt, daar aan uw gebruikersaccount toegewezen worden. Als u lid bij één van de diensten bent en niet wenst dat de sociale netwerken via het online-aanbod gegevens over u verzamelen en deze aan uw gegevens als lid koppelen, dient u vóór het aanklikken van één van de logo’s bij Youtube, LinkedIn, Facebook en Twitter uit te loggen.

Omni Wood heeft geen kennis van de inhoud van de overgemaakte gegevens en over het gebruik daarvan door de sociale diensten. Deze websites, platformen en applicaties hebben hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen en algemene voorwaarden. Omni Wood raadt u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van deze websites, platformen en applicaties.

4.6.3 Daarnaast heeft Omni Wood Google Maps – een service van Google LLC – geïntegreerd in haar website. (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, is de externe aanbieder. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt de derde partij de informatie dat u de relevante subpagina’s van onze website hebt opgehaald. Bovendien zal het IP-adres worden overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of deze externe dienstverlener een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden deze gegevens direct gekoppeld aan uw gebruikersaccount. Als u niet wilt dat de plug-inprovider de correlatie maakt met uw profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Google slaat deze persoonsgegevens op voor gebruikersprofielen en gebruikt de gegevens voor advertenties, marktonderzoek en / of voor het juiste ontwerp van haar website. Dit soort analyses wordt met name uitgevoerd (niet alleen voor ingelogde gebruikers) met het doel geschikte advertenties te leveren en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op de website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gebruikersprofielen (conform Art. 6 (1f) AVG). U moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen en of de gegevensbeschermingsverklaring van Google na te lezen.

5. Toestemming

5.1 Door (i) het gebruik van de website van Omni Wood of door op andere wijze aan Omni Wood persoonsgegevens te verstrekken, en (ii) door expliciet uw toestemming te geven aan Omni Wood tot gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u er mee in dat Omni Wood uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt in overeenstemming met deze Gegevensbeschermingsverklaring en de onderstaande cookieverklaring.

Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, gelieve dan geen gebruik te maken van de website van Omni Wood, maar weiger expliciet uw toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens.

5.2 Omni Wood kan u vragen om een aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze gegevensbeschermingsverklaring vallen. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze gegevensbeschermingsverklaring.

6. Verwerkingsdoeleinden

Omni Wood verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u, klanten en of potentiële klanten (prospects):

 • voor haar klanten- en orderbeheer, waaronder de klantenadministratie, prospecten, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteit;
 • voor profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame;
 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • voor het verzenden van de Omni Wood newsletters en reclameboodschappen;
 • om klanten en gebruikers telefonisch of elektronisch te bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening van Omni Wood uit te kunnen voeren;
 • om klanten en gebruikers te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Omni Wood;
 • om klanten en gebruikers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten af te leveren op de daartoe bestemde plaats;
 • om te voldoen aan Omni Wood wettelijke verplichtingen .
 • om in aanmerking te komen als kandidaat-werknemer als u via de website van Omni Wood solliciteert, dit op basis van een openstaande vacature of spontane sollicitatie.

7. Communicatie via e-mail

De communicatie die u via e-mail van Omni Wood ontvangt, waaronder newsletters en promotionele e-mailberichten, kunt u stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk bericht zijn vermeld (opt-in).

8. Delen van uw persoonsgegevens

8.1 Omni Wood deelt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dat vereist is voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals omschreven in Art. 5 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

8.2 Omni Wood zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien (i) dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals omschreven in Art. 5 van deze Gegevensbeschermingsverklaring, (ii) dit nodig is ingevolge de toepasselijke wet- en regelgeving wettelijke verplichtingen, of (iii) dit nodig is ingevolge de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

8.3 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Omni Wood een verwerkersovereenkomst en/of zijn onze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
Er zijn een aantal vertrouwde derden met wie Omni Wood uw persoonsgegevens kan delen. Dit betreft:

(i) derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld;
(ii) wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om Omni Wood te vragen de informatie openbaar te maken;
(iii) derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u Omni Wood hiervoor toestemming hebt gegeven;
(iv) externe leveranciers van diensten aan Omni Wood, zoals data-verwerkingsleveranciers;
(v) web analytics tools, zoals Google (zie hieronder Art. IV)
(vi) bepaalde gereguleerde beroepen, zoals advocaten, notarissen of accountants.

8.4 Omni Wood houdt haar technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevensverwerking te waarborgen up-to-date, met name om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen risico’s tijdens de gegevensoverdracht. Deze maatregelen worden aangepast in overeenstemming met (i) de huidige stand van de techniek, (ii) de noodzaak om de betreffende persoonsgegevens te beschermen, en (iii) de risico’s voor uw rechten en vrijheden. Over het algemeen worden uw gegevens verwerkt in België en in andere Europese landen. Als uw gegevens in uitzonderlijke gevallen ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (dat wil zeggen in “derde landen”), dan zal dit plaatsvinden voor zover u er expliciet mee hebt ingestemd of als dit noodzakelijk is om onze service aan u te leveren, of als dit wettelijk is vastgelegd (artikel 49 AVG). Bovendien zullen uw gegevens alleen in derde landen worden verwerkt in zoverre er bepaalde maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat daar een redelijk niveau van gegevensbescherming bestaat.

9. Bewaringstermijn

Omni Wood zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld conform de AVG, waaronder (i) het leveren en verstreken van haar diensten en producten en/of om te voldoen aan de interne werking van Omni Wood, zoals het onderhoud van het klantenbestand en relatiebeheer en procedurele waarborgen.

Meer bepaald wordt de informatie van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, dit vanaf uw laatste contact met Omni Wood, zoals de datum van uw laatste aankoop, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Daarnaast zal Omni Wood uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet – en regelgeving.

10. Beveiliging van de persoonsgegevens

Omni Wood neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan werknemers van Omni Wood op basis van het principe van volstrekte noodzakelijkheid, dit conform de interne strenge richtlijnen van Omni Wood.
Mochten uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op informatiebeveiliging, dan zal Omni Wood onmiddellijk actie ondernemen en trachten de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren. Indien nodig zal Omni Wood u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de AGV.

11. Gegevensbescherming van sollicitanten

11.1 De website van Omni Wood voorziet de mogelijkheid om te solliciteren voor bestaande vacatures dan wel spontaan te solliciteren via het online sollicitatieformulier.

11.2 Bij gebruik van het online sollicitatieformulier worden naam, adres en adres en contactgegevens, curriculum vitae en motivatiebrief opgevraagd door Omni Wood.

Bij het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming aan Omni Wood om deze gegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken in het kader van het wervingsproces (conform Art. 6(a) en (b) AVG).

Omni Wood gebruikt deze persoonsgegevens alleen als dat wettelijk verplicht is, als er sprake is van gerechtvaardigde belangen en als de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (Art. 6(b) AVG).

11.3 Wanneer u voor een  vacature solliciteert dan wel spontaan solliciteert, verzamelt, gebruikt en bewaart Omni Wood uw persoonsgegevens ten behoeve van het wervingsproces, waaronder controle van de juiste kwalificaties.

Na ontvangst van een  (voorwaardelijk) aanbod  kan Omni Wood uw persoonsgegevens gebruiken voor een antecedentenonderzoek dat deel uitmaakt van de behandeling van uw kandidatuur. Er worden dienaangaande geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit strikt noodzakelijk is en door de wet wordt vereist of wanneer u ervoor kiest dergelijke informatie met Omni Wood te delen.

11.4 Bij een aanwerving, bewaart Omni Wood uw persoonsgegevens zolang u bij Omni Wood werkt en zolang als nodig voor de uitoefening van haar wettelijke verplichtingen.

Bij gebrek aan aanwerving, bewaart Omni Wood alleen uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of als u Omni Wood toestemming hebt gegeven om de gegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor toekomstige vacatures). Bij gebrek aan toestemming, worden uw persoonsgegevens verwijderd binnen een termijn van twaalf maanden na beëindiging van het wervingsproces.

11.5 U hebt als sollicitant o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en of te laten verwijderen, dit conform Art. 12 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

12. Uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens

12.1 Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan eveneens in dit kader vragen voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, alsook aan wie zij worden meegedeeld.

12.2 Intrekken van toestemming, bezwaar, en recht op overdracht van uw persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omni Wood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kan bij Omni Wood een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Omni Wood van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

12.3 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@omniwood.be.
Omni Wood houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig (30) dagen, op uw verzoek.

12.4 Omni Wood wijst u erop dat u, in geval van conflict met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contact kan opnemen met of een klacht kan indienen bij Omni Wood op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.
U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact(at)apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

12.5 Vragen en suggesties over het thema gegevensbescherming zijn altijd welkom. Voor Omni Wood is dit erg belangrijk. Bij vragen over gegevensbescherming kunt u Omni Wood bereiken op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

13. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermingsverklaring

Omni Wood kan deze Gegevensbeschermingsverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal Omni Wood de datum van de ‘laatste update’ boven aan deze verklaring aanpassen. Omni Wood zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en specifieke gegevens bevatten zodat u bij een volgende bezoek weer wordt herkend. Cookies worden op omniwood.be gebruikt om de taalselectie op te slaan. Daardoor kunt u bij een volgende bezoek direct naar de desbetreffende pagina worden geleid. De cookie wordt alleen opgeslagen als u instemt met het opslaan door op AKKOORD te drukken Het doel van cookies is om de algemene gebruikservaring gebruiksvriendelijker en effectiever te maken (Art. 6 (1f) AVG).  Verder worden er cookies gebruikt in persberichten om de aangemelde persoon te herkennen zodat opnieuw aanmelden niet nodig is.

Gebruik van cookies:

 1. a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies en de reikwijdte en functie worden hieronder beschreven:

– tijdelijke cookies (zie b)

– permanente cookies (zie c).

 1. b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit omvat met name ook sessiecookies. Deze slaan een zogeheten sessie-ID op, die verschillende zoekopdrachten van uw browser correleert tijdens één algemene sessie. Dit helpt om uw computer te identificeren wanneer u terugkeert naar de website. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of uw browser sluit.
 2. c) Persistente cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, afhankelijk van de cookie. U kunt op elk gewenst moment een cookie verwijderen met behulp van de beveiligingsvoorkeuren in uw browser.
 3. d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet kunt genieten van alle services die deze website biedt.
 4. e) De flash-cookies die Omni Wood gebruikt, worden niet door uw browser maar door uw flash-plug-in vastgelegd. Omni Wood gebruikt ook HTML5-opslagobjecten. Deze bestanden slaan de noodzakelijke gegevens op onafhankelijk van de gebruikte browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat de flash-cookies worden verwerkt, moet u de betreffende invoegtoepassing installeren, zoals ‘Betere bescherming’ voor Mozilla Firefox of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus van uw browser te gebruiken. Omni Wood raadt u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat het accepteren van cookies wordt geblokkeerd. Raadpleeg de instructies van uw browserprovider voor de specifieke details van hoe dit werkt.

 

 

 • Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u een analyse van het gebruik van de website kunt uitvoeren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Google kan deze gegevens eventueel ook aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Omni Wood wenst u erop te wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. IP-adressen worden daarom alleen ingekort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is het uitgesloten dat bij de analyse van het gebruik van onze website gegevens direct aan personen kunnen worden gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen; wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en aan uw gebruik van de website zijn gelinkt (incl. uw IP-adres), en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u instemt met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven aard en wijze en voor het hiervoor genoemde doel.